Score wise Number of Families ‎
 
 
Score ‎
0‎
1‎
2‎
3‎
4‎
5‎
6‎
7‎
AJMER‎
 20 
 5 
 5 
 29 
 61 
 130 
 289 
 622 
ALWAR‎
 3 
 5 
 15 
 43 
 78 
 179 
 419 
 1034 
BANSWARA‎
 321 
 132 
 370 
 570 
 1157 
 1683 
 2980 
 5385 
BARAN‎
 0 
 54 
 128 
 268 
 413 
 668 
 1073 
 1792 
BARMER‎
 6 
 86 
 167 
 537 
 1545 
 2325 
 4447 
 7198 
BHARATPUR‎
 8 
 8 
 18 
 46 
 146 
 329 
 668 
 1273 
BHILWARA‎
 1 
 33 
 89 
 306 
 617 
 1153 
 2161 
 4020 
BIKANER‎
 36 
 78 
 120 
 335 
 794 
 1631 
 3019 
 5582 
BUNDI‎
 0 
 22 
 37 
 93 
 171 
 389 
 717 
 1237 
CHITTAURGARH‎
 2 
 10 
 30 
 67 
 126 
 331 
 768 
 1487 
CHURU‎
 15 
 22 
 30 
 60 
 113 
 311 
 632 
 1453 
DAUSA‎
 20 
 3 
 12 
 20 
 54 
 134 
 347 
 769 
DHAULPUR‎
 83 
 100 
 163 
 175 
 203 
 285 
 440 
 796 
DUNGARPUR‎
 27 
 17 
 223 
 290 
 791 
 1961 
 3663 
 6622 
GANGANAGAR‎
 160 
 30 
 61 
 146 
 366 
 772 
 1718 
 3495 
HANUMANGARH‎
 0 
 3 
 19 
 52 
 108 
 256 
 528 
 1210 
JAIPUR‎
 2 
 35 
 60 
 152 
 403 
 859 
 1779 
 2743 
JAISALMER‎
 12 
 2 
 6 
 26 
 92 
 191 
 446 
 896 
JALOR‎
 0 
 54 
 78 
 195 
 450 
 857 
 1848 
 3469 
JHALAWAR‎
 224 
 81 
 89 
 88 
 207 
 495 
 987 
 1688 
JHUNJHUNU‎
 0 
 0 
 0 
 1 
 2 
 4 
 14 
 192 
JODHPUR‎
 387 
 71 
 85 
 174 
 344 
 679 
 1485 
 2862 
KARAULI‎
 0 
 15 
 36 
 88 
 191 
 431 
 1068 
 2106 
KOTA‎
 5 
 10 
 58 
 114 
 277 
 493 
 919 
 1418 
NAGAUR‎
 5 
 10 
 23 
 70 
 160 
 399 
 751 
 1566 
PALI‎
 2 
 11 
 31 
 99 
 246 
 489 
 986 
 1922 
PRATAPGARH‎
 13 
 43 
 259 
 572 
 700 
 1190 
 1936 
 2990 
RAJSAMAND‎
 4 
 11 
 31 
 94 
 204 
 540 
 1257 
 2333 
S‎_‎MADHOPUR‎
 1 
 13 
 28 
 46 
 129 
 287 
 495 
 889 
SIKAR‎
 21 
 9 
 13 
 29 
 73 
 132 
 260 
 525 
Score ‎
8‎
9‎
10‎
11‎
12‎
13‎
14‎
15‎
AJMER‎
 1222 
 2471 
 4788 
 7570 
 12477 
 7332 
 9164 
 11014 
ALWAR‎
 2309 
 4726 
 10120 
 15592 
 26738 
 10819 
 12390 
 14462 
BANSWARA‎
 9614 
 15510 
 23191 
 30804 
 43819 
 22405 
 18294 
 17155 
BARAN‎
 3250 
 5014 
 8447 
 15360 
 20870 
 3863 
 8688 
 9399 
BARMER‎
 11689 
 15567 
 23374 
 23663 
 31503 
 18233 
 17558 
 16709 
BHARATPUR‎
 2675 
 4745 
 8326 
 10952 
 15484 
 12038 
 12074 
 11432 
BHILWARA‎
 6722 
 10562 
 15338 
 20029 
 27777 
 24736 
 16074 
 16823 
BIKANER‎
 9065 
 12362 
 17283 
 16790 
 20013 
 13073 
 10608 
 10084 
BUNDI‎
 2142 
 3363 
 5539 
 7992 
 11007 
 11223 
 9081 
 9230 
CHITTAURGARH‎
 3069 
 5045 
 8917 
 13730 
 23007 
 11725 
 14416 
 15798 
CHURU‎
 3375 
 6201 
 11645 
 15534 
 22272 
 13351 
 11431 
 11026 
DAUSA‎
 1788 
 3958 
 8538 
 12777 
 20081 
 9410 
 8802 
 9146 
DHAULPUR‎
 1543 
 2481 
 4044 
 5660 
 8267 
 5514 
 6995 
 7558 
DUNGARPUR‎
 11199 
 16894 
 22916 
 27616 
 36798 
 20905 
 14211 
 11700 
GANGANAGAR‎
 6471 
 9494 
 12359 
 14631 
 17741 
 9940 
 10539 
 9828 
HANUMANGARH‎
 2293 
 4076 
 6899 
 9653 
 15426 
 9941 
 10646 
 10206 
JAIPUR‎
 4582 
 6995 
 10901 
 13772 
 19262 
 12254 
 15279 
 16117 
JAISALMER‎
 1702 
 2991 
 4040 
 4939 
 6605 
 5918 
 4820 
 4688 
JALOR‎
 6300 
 9627 
 13668 
 15183 
 20017 
 15387 
 14075 
 12956 
JHALAWAR‎
 2867 
 4787 
 8636 
 12940 
 20628 
 9885 
 10546 
 11378 
JHUNJHUNU‎
 307 
 781 
 2188 
 4110 
 6132 
 3498 
 4753 
 5665 
JODHPUR‎
 5328 
 8148 
 11432 
 13578 
 16950 
 17099 
 15855 
 15373 
KARAULI‎
 4437 
 7085 
 12077 
 14540 
 19001 
 12797 
 10754 
 10706 
KOTA‎
 2340 
 3352 
 4745 
 6507 
 11178 
 6529 
 7706 
 11258 
NAGAUR‎
 3349 
 5786 
 9358 
 12780 
 19041 
 12728 
 13768 
 14229 
PALI‎
 3643 
 6451 
 11545 
 15555 
 21949 
 11773 
 10645 
 10977 
PRATAPGARH‎
 4455 
 6101 
 9165 
 12435 
 22929 
 10363 
 10798 
 10493 
RAJSAMAND‎
 4204 
 6337 
 9531 
 12894 
 19503 
 11313 
 10012 
 9581 
S‎_‎MADHOPUR‎
 1769 
 3447 
 6442 
 9819 
 15549 
 11914 
 9893 
 9848 
SIKAR‎
 1192 
 1984 
 3672 
 6032 
 9811 
 6951 
 7475 
 8132 
Score ‎
16‎
17‎
18‎
19‎
20‎
21‎
22‎
23‎
AJMER‎
 11809 
 12653 
 14142 
 13834 
 14508 
 13823 
 13573 
 13152 
ALWAR‎
 14856 
 15389 
 16329 
 15980 
 16695 
 16092 
 17102 
 17634 
BANSWARA‎
 15014 
 12622 
 10653 
 8471 
 6982 
 5567 
 4394 
 3649 
BARAN‎
 10266 
 8869 
 8492 
 7437 
 7073 
 6289 
 5823 
 5352 
BARMER‎
 14566 
 13140 
 13037 
 11622 
 11984 
 10857 
 10780 
 10286 
BHARATPUR‎
 10338 
 10019 
 10696 
 10974 
 11356 
 11305 
 11729 
 11731 
BHILWARA‎
 16823 
 16922 
 16867 
 15938 
 15112 
 13831 
 13121 
 12079 
BIKANER‎
 9387 
 8750 
 9030 
 9121 
 9058 
 8785 
 8525 
 8367 
BUNDI‎
 9455 
 8985 
 8665 
 8056 
 7614 
 7001 
 6540 
 5863 
CHITTAURGARH‎
 16019 
 15486 
 15223 
 13586 
 12589 
 10697 
 9813 
 8811 
CHURU‎
 9684 
 8750 
 8993 
 8089 
 8432 
 7259 
 7500 
 7441 
DAUSA‎
 8002 
 8160 
 9158 
 9358 
 9634 
 9324 
 9532 
 9106 
DHAULPUR‎
 7117 
 6777 
 7198 
 7129 
 6945 
 6713 
 6876 
 6520 
DUNGARPUR‎
 9541 
 7535 
 6887 
 5611 
 4685 
 3775 
 3188 
 2752 
GANGANAGAR‎
 9081 
 8691 
 8372 
 7674 
 7584 
 6977 
 6959 
 7101 
HANUMANGARH‎
 9876 
 8932 
 8567 
 7656 
 7083 
 6854 
 6550 
 6489 
JAIPUR‎
 15662 
 15143 
 16460 
 16568 
 17797 
 17697 
 18984 
 19261 
JAISALMER‎
 4371 
 4286 
 3875 
 3692 
 3804 
 3353 
 3057 
 3054 
JALOR‎
 11432 
 10825 
 10535 
 9644 
 9637 
 8972 
 8935 
 8698 
JHALAWAR‎
 11894 
 12132 
 12586 
 12044 
 12001 
 10809 
 10276 
 9287 
JHUNJHUNU‎
 5814 
 6326 
 6804 
 6744 
 6849 
 6441 
 7364 
 7888 
JODHPUR‎
 14404 
 13611 
 13764 
 13203 
 13579 
 12959 
 13021 
 12727 
KARAULI‎
 8541 
 7730 
 8044 
 6793 
 6751 
 5895 
 6126 
 5602 
KOTA‎
 9745 
 8897 
 9085 
 8708 
 8373 
 7670 
 7387 
 7158 
NAGAUR‎
 13724 
 13873 
 15051 
 14692 
 15464 
 15159 
 15833 
 16375 
PALI‎
 10469 
 10382 
 11233 
 10954 
 11078 
 10628 
 10942 
 10795 
PRATAPGARH‎
 9622 
 8806 
 8306 
 6790 
 5896 
 4912 
 4380 
 3531 
RAJSAMAND‎
 8821 
 7941 
 7650 
 7193 
 6967 
 6312 
 6151 
 5739 
S‎_‎MADHOPUR‎
 9558 
 8927 
 9205 
 8997 
 8949 
 7935 
 7621 
 7282 
SIKAR‎
 7823 
 7944 
 8532 
 8704 
 9338 
 9136 
 9812 
 10664 
Score ‎
24‎
25‎
26‎
27‎
28‎
29‎
30‎
31‎
AJMER‎
 12459 
 11616 
 11035 
 10067 
 9679 
 8673 
 7837 
 7266 
ALWAR‎
 17989 
 18064 
 18331 
 17749 
 17892 
 16975 
 16714 
 16167 
BANSWARA‎
 3094 
 2596 
 2384 
 2109 
 1946 
 1710 
 1642 
 1588 
BARAN‎
 4918 
 4642 
 4237 
 3750 
 3470 
 3254 
 2918 
 2725 
BARMER‎
 10145 
 9715 
 9197 
 8393 
 8277 
 7501 
 7103 
 6193 
BHARATPUR‎
 11808 
 11642 
 11976 
 11329 
 10963 
 10330 
 10470 
 9717 
BHILWARA‎
 11227 
 10466 
 9554 
 8605 
 7968 
 7273 
 6679 
 5847 
BIKANER‎
 8065 
 7500 
 6986 
 6555 
 6076 
 5704 
 4950 
 4307 
BUNDI‎
 5299 
 4911 
 4552 
 3886 
 3532 
 2991 
 2729 
 2417 
CHITTAURGARH‎
 7985 
 7161 
 6440 
 5758 
 5299 
 4708 
 4293 
 3674 
CHURU‎
 7206 
 7064 
 6764 
 6581 
 6431 
 6168 
 5953 
 5661 
DAUSA‎
 9142 
 8735 
 8062 
 7330 
 6693 
 5975 
 5684 
 4908 
DHAULPUR‎
 6182 
 5862 
 5434 
 4894 
 4459 
 3773 
 3560 
 3311 
DUNGARPUR‎
 2584 
 2305 
 2159 
 2014 
 1991 
 1725 
 1651 
 1551 
GANGANAGAR‎
 6859 
 6640 
 6537 
 6245 
 6550 
 6158 
 6275 
 5900 
HANUMANGARH‎
 6363 
 6318 
 6269 
 6039 
 6213 
 6187 
 6096 
 5856 
JAIPUR‎
 19706 
 19628 
 19909 
 18974 
 19166 
 17924 
 17213 
 16112 
JAISALMER‎
 2988 
 2668 
 2418 
 2195 
 2152 
 1952 
 1705 
 1552 
JALOR‎
 8593 
 8367 
 7863 
 7578 
 7343 
 6913 
 6567 
 6096 
JHALAWAR‎
 8173 
 7451 
 6432 
 5508 
 4801 
 4038 
 3618 
 3190 
JHUNJHUNU‎
 8771 
 9329 
 9703 
 9902 
 10372 
 10387 
 10960 
 10866 
JODHPUR‎
 12901 
 12647 
 12043 
 11552 
 11559 
 10780 
 10289 
 9568 
KARAULI‎
 5413 
 5106 
 4941 
 4679 
 4548 
 4130 
 3917 
 3701 
KOTA‎
 6697 
 6092 
 5318 
 4933 
 4583 
 4091 
 3701 
 3249 
NAGAUR‎
 16347 
 16178 
 16114 
 15740 
 15900 
 14937 
 14587 
 13770 
PALI‎
 11098 
 10839 
 10855 
 10562 
 10760 
 10099 
 10133 
 9473 
PRATAPGARH‎
 2961 
 2465 
 2117 
 1766 
 1618 
 1349 
 1190 
 1042 
RAJSAMAND‎
 5150 
 4975 
 4741 
 4362 
 4176 
 3973 
 3592 
 3374 
S‎_‎MADHOPUR‎
 6612 
 5937 
 5461 
 4903 
 4477 
 4105 
 3670 
 3519 
SIKAR‎
 11176 
 11576 
 11825 
 11931 
 12400 
 12390 
 12186 
 11800 
Score ‎
32‎
33‎
34‎
35‎
36‎
37‎
38‎
39‎
AJMER‎
 6549 
 6004 
 5366 
 4935 
 4275 
 3960 
 3425 
 3042 
ALWAR‎
 15404 
 14834 
 13875 
 13142 
 12239 
 11303 
 10183 
 8755 
BANSWARA‎
 1669 
 1443 
 1456 
 1390 
 1405 
 1317 
 1270 
 1049 
BARAN‎
 2548 
 2315 
 2079 
 1869 
 1750 
 1573 
 1322 
 1181 
BARMER‎
 5789 
 5181 
 4625 
 4102 
 3849 
 3315 
 2827 
 2286 
BHARATPUR‎
 9195 
 8906 
 8318 
 7804 
 7295 
 6390 
 5811 
 4966 
BHILWARA‎
 5522 
 5069 
 4665 
 4099 
 3756 
 3345 
 3005 
 2643 
BIKANER‎
 4005 
 3700 
 3186 
 2880 
 2683 
 2328 
 2052 
 1847 
BUNDI‎
 2187 
 1959 
 1802 
 1630 
 1468 
 1280 
 1131 
 1003 
CHITTAURGARH‎
 3473 
 3149 
 2800 
 2529 
 2330 
 2028 
 1931 
 1710 
CHURU‎
 5456 
 5111 
 4792 
 4474 
 4046 
 3776 
 3488 
 3170 
DAUSA‎
 4607 
 4350 
 4283 
 3745 
 3419 
 3202 
 2823 
 2426 
DHAULPUR‎
 3001 
 2876 
 2508 
 2157 
 1875 
 1737 
 1416 
 1105 
DUNGARPUR‎
 1441 
 1405 
 1335 
 1242 
 1140 
 1030 
 1067 
 947 
GANGANAGAR‎
 5971 
 5720 
 5689 
 5571 
 5392 
 5185 
 5188 
 4861 
HANUMANGARH‎
 5821 
 5787 
 5758 
 5527 
 5375 
 5351 
 5266 
 4794 
JAIPUR‎
 15594 
 14629 
 13603 
 12680 
 11587 
 10547 
 9013 
 7641 
JAISALMER‎
 1434 
 1341 
 1150 
 1024 
 964 
 845 
 726 
 582 
JALOR‎
 5733 
 5228 
 4824 
 4375 
 3929 
 3613 
 3101 
 2582 
JHALAWAR‎
 2713 
 2339 
 2105 
 1861 
 1615 
 1427 
 1268 
 1114 
JHUNJHUNU‎
 11436 
 11426 
 11696 
 11559 
 11609 
 11374 
 11127 
 10384 
JODHPUR‎
 9498 
 8686 
 7750 
 7001 
 6601 
 5796 
 4863 
 3959 
KARAULI‎
 3476 
 3401 
 3129 
 2991 
 2723 
 2308 
 2068 
 1759 
KOTA‎
 3047 
 2824 
 2529 
 2392 
 2169 
 1954 
 1809 
 1475 
NAGAUR‎
 13378 
 12828 
 11846 
 11023 
 10194 
 9439 
 9073 
 7686 
PALI‎
 9252 
 8699 
 8160 
 7817 
 6970 
 6548 
 5989 
 5300 
PRATAPGARH‎
 1007 
 869 
 769 
 678 
 634 
 552 
 597 
 516 
RAJSAMAND‎
 3045 
 2862 
 2620 
 2325 
 2101 
 2004 
 1867 
 1677 
S‎_‎MADHOPUR‎
 3174 
 2902 
 2733 
 2563 
 2355 
 2110 
 1872 
 1666 
SIKAR‎
 11627 
 11305 
 11123 
 10506 
 10091 
 9483